Bestuursreglement voor het Clubgebouw

Preambule

In overweging nemende:

  • dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
  • dat in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine (hierna clubgebouw genoemd) in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
  • dat een clubgebouw met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • dat een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in een clubgebouw waarborgen;
  • dat in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
  • dat het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca activiteiten in een vereniging;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement voor het Clubgebouw vastgesteld en doen bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.


Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.     Alcoholhoudende dranken:

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b.     Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars          waarden, normen en rollen. In een clubgebouw gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en-misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het Clubgebouw kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c.     Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het Clubgebouw.

d.     Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in het Clubgebouw uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2. Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

  • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
  • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
  • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
  • Het is verboden personen toe te laten in het Clubgebouw, die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3. Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur stelt dit bestuursreglement vast en legt het voor aan de algemene
  ledenvergadering ter bekrachtiging. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Paragraaf 2. Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4. Aanwezigheid

Op de momenten dat in het Clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig, die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger, die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5. Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het Clubgebouw of elders op het terrein van de vereniging, met uitzondering van de pleziervaartuigen in de haven.

 2. Het is niet toegestaan om in het Clubgebouw gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het Clubgebouw of op het terras.

 3. Er wordt geen alcohol geschonken voor personen jonger dan 16 jaar.

 4. Er wordt geen sterke drank geschonken voor personen jonger dan 18 jaar.

 5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1 drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het Clubgebouw niet toegestaan.

 8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6. Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
  …………….………………

 2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol
  geschonken:
  ……………………… ..…

 3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger
  is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Artikel 7. Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

 1. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
  Barvrijwilligers:
  - zijn tenminste 18 jaar oud;
  - hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
  - staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
  - zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als familielid of huisgenoot van een lid).

 2. Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 8. Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.

 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik

 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9. Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het Clubgebouw. Beide zijn derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging terkennis van de indiener van de klacht.

 4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Paragraaf 3. Paracommercie bepalingen

Artikel 10. Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten, die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal
  hierop toezien.

 2. De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3 bepaalde.

 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
  - wedstrijden;
  - trainingen;
  - overige activiteiten van de vereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van watersport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de watersport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het Clubgebouw en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten, dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11. Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het Clubgebouw. Beide zijn derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie bepalingen.

 2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur en de overkoepelende sportbond. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

 3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.

 4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering op 6 april 2009 en bekrachtigd door de algemene ledenvergadering op 9 april 2009.


w.g. voorzitter            : A. Meijburg
w.g. secretaris            : C. Kindt
w.g. Penningmeester : L. van der Sluis