Privacyverklaring

De Watersportvereniging IJsselmonde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Watersportvereniging IJsselmonde houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Watersportvereniging IJsselmonde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van het privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Watersportvereniging IJsselmonde
Oostdijk 45, 3077 CP Rotterdam
E-mail: info@wsv-ijsselmonde.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Watersportvereniging IJsselmonde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren;
 • Om informatie en uitnodigingen te kunnen versturen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bootgegevens (soort, naam, afmetingen, verzekeringsmaatschappij, polisnummer)
 • Lidnummer KNWV

Van personen die aangeven lid te willen worden: identiek aan het hierboven genoemde. Ten behoeve van onderlinge communicatie en informatie kunnen van leden enkele gegevens alsook foto’s- die bij verenigingsactiviteiten worden gemaakt- gepubliceerd worden op het uitsluitend voor leden toegankelijk deel van de website en in het clubblad.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden tenzij dit voor het functioneren van de vereniging nodig is, er een verwerkersovereenkomst is, of indien de vereniging wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar),indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Watersport IJsselmonde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Watersportvereniging IJsselmonde van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegeven, dan vragen we je hierover met ons in contact te treden. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op