Statuten van de watersportvereniging 'IJsselmonde'

Artikel 1. Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging ‘IJsselmonde’ en is gevestigd te Rotterdam.
 2. De vereniging is opgericht op tien september negentienhonderd drieëndertig.

Artikel 2. Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de watersport, zowel in het algemeen als van de zeil- en motorbootsport in het bijzonder, een en ander ongeacht of dit in wedstrijd- dan wel in recreatief of in toeristisch verband geschiedt.
 2. Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:
  a. het beheren en exploiteren van een jachthaven met de daarbij behorende ac- commodaties en voorzieningen;
  b. het verlenen van diensten aan gebruikers van de jachthaven;
  c. het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, alsmede het organi- seren van lezingen en cursussen;
  d. het geven van voorlichting, inlichtingen en adviezen aan de leden, alsmede aan publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het samenwerken met deze orga- nisaties;
  e. het organiseren van toertochten, wedstrijden en andere evenementen;
  f. het onder toezicht van deskundigen (doen) bekwamen van de leden in het be- oefenen van de watersport en het daartoe beschikbaar stellen van de accom- modatie en andere middelen;
  g. het verrichten van al hetgeen verder kan strekken tot het op wettige en geoor- loofde wijze (doen) beoefenen van de watersport.

Artikel 3. Geldmiddelen

 1. De inkomsten der vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden, liggelden en stallinggelden voor pleziervaartuigen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.
 2. De wijze van vaststelling van entreegelden, contributies, liggelden, stallinggelden en overige tarieven, alsmede het tijdstip van de betaling der entreegelden, contri- buties, liggelden, stallinggelden en overige kosten zijn geregeld in het Huishou- delijk Reglement.

Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 april van enig jaar tot en met 31 maart van het daar- op volgende jaar.

Artikel 5. Lidmaatschap

 1. De vereniging kent gewone leden, partnerleden, leden van verdienste en ereleden. Tevens kent de vereniging aspirant-(gewone en partner)leden en jeugdleden als bijzondere leden.
 2. Een gewoon lid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die in het bezit is van een pleziervaartuig met ligplaats in de haven van de vereniging en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 3. Een partnerlid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die aan hetzelfde adres met een gewoon lid samenleeft als echtgenote (echtgenoot), of geregistreerd part- ner en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 4. Een lid van verdienste is een gewoon lid, dat zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd.
 5. Een erelid is een gewoon lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meer- derheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Een aspirant-(gewoon of partner)lid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die in het bezit is van een pleziervaartuig met ligplaats in de haven van de vereniging en die als zodanig door het bestuur is toegelaten voor een kennismakingstijd van één jaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 7. Een jeugdlid is een minderjarige, natuurlijk persoon, die kind is van een gewoon lid en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 8. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt of worden daar- onder verstaan ereleden, leden van verdienste, gewone leden en partnerleden.

Artikel 6. Verkrijging lidmaatschap

 1. Een meerderjarige, natuurlijk persoon en de partner, die met hem op hetzelfde adres samenleeft als echtgenote (echtgenoot), of geregistreerd partner dient, om als gewoon lid respectievelijk als partnerlid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur. Dit verzoek gaat vergezeld van een ver- zoek tot toewijzing van een ligplaats voor hun pleziervaartuig in de haven van de vereniging. Bij dat verzoek worden gevoegd de schriftelijke verklaringen van ten- minste twee leden, die dat verzoek ondersteunen.
 2. De naam van de aanvrager, die als gewoon lid of als partnerlid wenst te worden toegelaten, alsmede de naam en de gegevens van het desbetreffende schip, wor- den ingeschreven op de wachtlijst.
 3. Het bestuur beslist, na advies van de ballotagecommissie, bij meerderheid van stemmen of betrokkenen als aspirant-(gewoon of partner)lid voor een kennisma- kingstijd van een jaar worden toegelaten, nadat de aanvragers in aanmerking kun- nen komen voor een ligplaats voor hun pleziervaartuig in de haven van de vereni- ging op grond van hun plaats op de wachtlijst en de geschiktheid van een beschik- bare ligplaats.
 4. De naam van het door het bestuur toegelaten aspirant-(gewoon of partner)lid, alsmede de naam van het desbetreffende schip, worden bekend gemaakt aan de leden.
 5. De leden kunnen hun bezwaar, binnen één jaar na bekendmaking van de toelating van een aspirant-(gewoon of partner)lid schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur ter kennis brengen.
 6. Het bestuur kan binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn besluiten tot het met onmiddellijke ingang beëindigen van het aspirant-(gewoon of partner)lid- maatschap, indien daartoe een gerede aanleiding aanwezig is. Het besluit van het bestuur tot het beëindigen van het aspirant-(gewoon of partner)lidmaatschap wordt betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed medegedeeld, waarna be- trokkene zijn rechten als aspirant-lid niet meer kan uitoefenen.
 7. Na het verstrijken van de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn beslist het be- stuur bij meerderheid van stemmen of het aspirant-(gewoon of partner)lid als ge- woon lid respectievelijk als partnerlid wordt toegelaten of wordt afgewezen. Het bestuur kan ook besluiten het aspirant-(gewoon of partner)lidmaatschap met een jaar te verlengen en daarna bij meerderheid van stemmen te beslissen of het aspi- rant-(gewoon of partner)lid als gewoon lid respectievelijk als partnerlid wordt toe- gelaten of wordt afgewezen.
 8. Een gewoon lid kan ten aanzien van zijn echtgenote (echtgenoot), of geregistreerd partner om als partnerlid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur. Tevens kan een gewoon lid schriftelijk een ver- zoek indienen bij het bestuur ten aanzien van zijn minderjarige kinderen om als jeugdlid te kunnen worden toegelaten. Het bestuur kan ten aanzien van dat part- nerlid en/of dat jeugdlid ontheffing verlenen van de kennismakingstijd van een jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kan het jeugdlid het gewone lid- maatschap van de vereniging aanvragen bij het bestuur.
 9. Aspirant-(gewone en partner)leden, nieuwe gewone leden, nieuwe partnerleden en nieuwe jeugdleden worden als zodanig in het ledenregister ingeschreven.
 10. Bij afwijzing van toelating als aspirant-(gewoon of partner)lid, als gewoon lid, als partnerlid of als jeugdlid door het bestuur wordt hiervan aan betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan, waarna het betreffende aspirant- (gewone of partner)lid zijn rechten als aspirant-lid niet meer kan uitoefenen.
 11. Tegen een besluit van het bestuur tot afwijzing van toelating, als gewoon lid, als partnerlid of als jeugdlid kan de betrokkene geen beroep aantekenen bij de alge- mene ledenvergadering.
  Na afwijzing van toelating als aspirant-(gewoon of partner)lid, als gewoon lid, of als partnerlid wordt betrokkene niet opnieuw toegelaten.

Artikel 7. Rechten en plichten der leden

 1. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben toegang tot de al- gemene ledenvergadering. Ereleden, leden van verdienste, gewone leden en part- nerleden hebben daar ieder één stem. Aspirant-leden en jeugdleden hebben toe- gang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.
 2. Een opgezegd of een ontzet (geroyeerd) lid heeft toegang tot de algemene leden- vergadering waarin zijn beroep tegen het besluit tot het opzeggen van of het ont- zetten uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 3. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben het recht voorstel- len in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk, duidelijk geformuleerd en ondersteund door tenminste twee leden worden inge- diend bij het bestuur. Aspirant-leden en jeugdleden hebben dat recht niet.
 4. Wanneer een lid niet meer in het bezit is van een pleziervaartuig en/of geen lig- plaats in de haven meer heeft, kan hij het bestuur verzoeken lid te mogen blijven.
 5. Leden, aspirant-(gewone en partner)leden, en jeugdleden zijn verplicht tot nale- ving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur, de commissies en de havenmeesters, voorzover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene ledenvergadering daartoe verleende be- voegdheid.

Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap en schorsing

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door het overlijden van een lid, behoudens overgang van het lidmaatschap krachtens erfrecht op de echtgeno(o)t(e) van de overledene;
  b. door schriftelijke opzegging door een lid tegen het einde van een verenigings- jaar, indien deze vóór één maart van dat jaar door het bestuur is ontvangen;
  c. door schriftelijke opzegging door het bestuur tegen het einde van een vereni- gingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien een lid niet (meer) voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lid- maatschap, voorts indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelij- kerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door schriftelijke mededeling van ontzetting (royement) uit het lidmaatschap door het bestuur van het lid, dat handelt in strijd met de statuten, de regle- menten, of de besluiten van de vereniging of anderszins de belangen van de vereniging en/of haar leden schaadt.
 2. Het besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene per aangetekend schrijven en met redenen omkleed medege- deeld, waarna betrokkene zijn rechten als lid niet kan uitoefenen en geen functie in de vereniging kan bekleden.
 3. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lid- maatschap kan betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de mededeling daarvan beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
 4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid, dat ontzet is uit het lidmaatschap, geschorst.
 5. De algemene ledenvergadering beslist op voormeld beroep tegen het besluit tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap met een meerderheid van tenminste tweederde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 9. Bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, van wie er drie de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald, wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter en de leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering:
  a. na een voordracht, opgesteld door het bestuur;
  b. na een voordracht door tenminste tien stemgerechtigde leden, die uiterlijk ze- ven dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is in- gediend, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze met zijn kandidaatstelling instemt.
  Aspirant-leden kunnen niet worden gekozen.
 3. De voorzitter van het bestuur wordt in zijn functie gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur kiest en benoemt uit zijn midden de pen- ningmeester en de secretaris.
 4. De voorzitter en de leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergade- ring gekozen en benoemd met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er gestemd op de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.
 5. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De voorzitter en een bestuurslid, die volgens dit rooster aftreden, kunnen terstond voor een volgende periode van drie jaren worden herbenoemd.
 6. In tussentijdse vacatures van het bestuur wordt voorzien door de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 7. Ieder bestuurslid is jegens de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen en door hem aanvaarde taak. De functies van de be- stuursleden worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur

 1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het bepaalde in de sta- tuten en reglementen en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene le- denvergadering.
 2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien kunnen twee leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter, de penningmees- ter of de secretaris, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en dien- tengevolge binden.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor het (ver-)bouwen van accommodaties van de vereniging, overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het be- zwaren van registergoederen en schepen, tenzij de algemene ledenvergadering daarmee heeft ingestemd met een meerderheid van tweederde van de geldig uit- gebrachte stemmen.
  Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering, tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige za- ken betreft.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en door havenmeesters, die door het bestuur worden benoemd.
 5. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het in artikel 9 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.

Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap bestuur

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, zoals bepaald in artikel 8;
b. na ommekomst van de periode voor de duur waarvan het bestuurslid is benoemd;
c. door het opzeggen of ontslag nemen van het bestuurslid, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;
d. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 12. Algemene ledenvergadering

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt door het bestuur de algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur reke- ning en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en bestuur, alsmede over de financiële jaarstukken (balans en staat van inkomsten en uitgaven) van het af- gelopen verenigingsjaar.
 3. Het bestuur roept jaarlijks in het najaar een tweede algemene ledenvergadering bijeen, waarin het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de algemene ledenvergadering voorlegt. Het bestuur kan voorts, zo dikwijls als hij dat nodig acht, een algemene ledenvergadering bijeen roepen.
 4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe van ten- minste tien stemgerechtigde leden. Indien door het bestuur na veertien dagen geen gevolg is gegeven aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeen roepen en in de leiding van die vergadering voorzien.
 5. De oproeping voor de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk en tenmin- ste één en twintig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de te behandelen agendapunten. Andere dan de vermelde agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen van leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 3 of indien het bestuur heeft ingestemd met het behandelen van agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de vergadering schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur.
 6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in afwijking van het be- paalde in het voorgaande lid van dit artikel, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van tenminste zeven dagen.
 7. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, dechargeert het bestuur van het gevoerde beleid en bestuur en verleent goedkeuring aan de daar- toe opgemaakte financiële jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar. In de algemene ledenvergadering in het najaar, genoemd in lid 3 van dit artikel, wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.
 8. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, benoemt een kas- commissie, die bestaat uit twee leden en één reservelid, die lid zijn van de vereni- ging en geen deel uitmaken van het bestuur.
 9. De algemene ledenvergadering kan alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen, in- dien meer dan twintig (20) procent van de leden aanwezig is en zich op de presen- tielijst hebben geregistreerd.
 10. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Een lid, dat niet is opgezegd, geschorst of geroyeerd, kan voor ten hoogste één afwezig lid bij schriftelijke volmacht stemmen.
 11. In de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen over personen schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen be- paalt of toelaat.

Artikel 13. Reglementen

 1. Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een tweederde meerderheid van de geldig uitge- brachte stemmen.
 2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast voor alle zaken, die nadere regeling behoeven. De vaststelling van een reglement of van een wijziging daarin geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bepalingen in reglementen, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet verbindend.
 3. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of van een reglement wordt door het bestuur, of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3, tenmin- ste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan de leden toegezonden.

Artikel 14. Wijziging statuten

 1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in een algemene leden- vergadering met inachtneming van de volgende bepalingen:
  a. in de oproeping tot de algemene ledenvergadering wordt vermeld dat in die vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde wordt ge- steld;
  b. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt schriftelijk ingediend door het bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden;
  c. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden;
  d. het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door de algemene le- denvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat deze bij notariële akte zijn verleden.
 3. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, alsmede een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten ten kantore van het door de Kamer van Koophandel Rotterdam gehouden handelsregister.

Artikel 15. Ontbinding van de vereniging

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergade- ring met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 1.
 2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien aanzien geen veref- fenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar zaken en/of vermogen nodig is.
 4. De algemene ledenvergadering kan besluiten een eventueel positief liquidatiesaldo te verdelen onder de leden van de vereniging, voorzover deze leden al hun ver- plichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.
 5. Een eventueel positief liquidatiesaldo kan ook worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Bij gebreke van zodanige besluiten van de algemene ledenvergadering als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel wordt door de vereffenaars op overeenkomstige wijze bestemming gegeven aan het liquidatiesaldo.

16. Slotbepaling

In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 9 april 2009 te IJsselmonde, notarieel verleden op xx april 2009 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam op xx april 2009.