Huishoudelijk reglement van de watersportvereniging IJsselmonde.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van (aspirant-)leden en gasten een ligplaatsenplan vast. De ligplaatsen worden toe- en aangewezen door het bestuur met inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor de Haven en het Haventerrein. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

 2. Bij verandering van pleziervaartuig en/of van adres van een (aspirant-)lid wordt hiervan terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur. Bij verandering van pleziervaartuig beslist het bestuur over het al of niet toewijzen van dezelfde of een andere ligplaats.

 3. Het opzeggen van een ligplaats dient schriftelijk en vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden.

Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap en vereisten voor toelating

 1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:
  a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en beroep van de aanvrager en de partner;
  b. naam, type en afmetingen van het pleziervaartuig van de aanvrager, waarvoor een ligplaats wordt gewenst;
  c. verklaring de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 5, van de statuten na te komen;
  d. de handtekening van de aanvrager en de partner.
  e. foto’s van de aanvrager en de boot.

 2. Nadat het bestuur, gehoord het advies van de Ballotagecommissie, heeft besloten de aanvrager toe te laten als aspirant-lid voor een kennismakingstijd van één jaar, wordt van het aspirant-lid verwacht:
  - dat hij het verschuldigde entreegeld, contributie en liggeld terstond betaalt;
  - dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van       de algemene ledenvergadering;
  - dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging;
  - dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;
  - dat zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelijke staat bevindt;
  - dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt.

 3. Het toewijzen aan een aspirant-lid of aan een lid van een ligplaats, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een aspirant-lid of een lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is geregeld in het Reglement voor de Haven en het Haventerrein.

Artikel 3. Contributies, entreegelden, liggelden en tarieven

 1. De entreegelden voor aspirant-leden, de contributies voor leden en aspirant-leden, de tarieven inzake liggelden, stallinggelden, hellinggelden, elektriciteitsverbruik, enz. worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

 2. Entreegelden, contributies, liggelden en stallinggelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden bij vooruitbetaling aan de penningmeester van de vereniging voldaan. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Jaarnota's zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden in de laatste maand van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop deze nota betrekking heeft en dienen vóór 1 april van dat jaar te zijn betaald. Nieuwe aspirant-leden voldoen het verschuldigde bedrag voor entreegeld, contributie en liggeld uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden rekening.

 3. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag op 1 april van het lopende verenigingsjaar, of voor nieuwe aspirant-leden na 14 dagen, door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (aspirant-)lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

 4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (aspirant-) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepassing is.

Artikel 4. Taakverdeling binnen het bestuur

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

 2. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur, voorzover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen.

 3. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van betalingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereniging verplichtingen zijn opgelegd. Tevens voert de penningmeester de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.

 4. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring. De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de statuten, de begroting voor het komende verenigingsjaar voor ter vaststelling.

 5. De secretaris voert de correspondentie, stelt de notulen op van alle vergaderingen, roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

 6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.

 7. Indien de penningmeester of de secretaris niet in staat zijn hun werkzaamheden te verrichten, wordt daarin voorzien door één of meer van de overige leden van het bestuur.

 8. De overige functies en taken worden door het bestuur onderling verdeeld. De taken van de havenmeesters zijn opgenomen in het Reglement voor de Haven en het Haventerrein.

Artikel 5. Algemene ledenvergadering

 1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

 2. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
  a. mededelingen van de voorzitter;
  b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  c. ingekomen stukken;
  d. jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
  e. financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
  f. verslag kascommissie;
  g. decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur;
  h. kiezen en (her)benoemen van de voorzitter en/of leden van het bestuur;
  i. kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;
  j. rondvraag.

 3. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
  a. mededelingen van de voorzitter;
  b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  c. ingekomen stukken;
  d. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
  e. vaststelling van de entreegelden, contributies, liggelden, stallinggelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar;
  f. rondvraag.

 4. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verdagen. Indien bij de bekendmaking van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeenkomen.

 5. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

 6. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 6. Kascommissie

 1. De kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 8 van de statuten, wordt door de algemene ledenvergadering benoemt voor het lopende verenigingsjaar. Elk jaar treedt het langstzittende lid van de kascommissie af, wordt het reservelid lid van de kascommissie en wordt een nieuw reservelid benoemd.

 2. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een kort mondeling verslag uit aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daartoe tenminste één maal per jaar bijeen.

Artikel 7. Vergaderingen van het bestuur

 1. De voorzitter roept een vergadering van het bestuur (en van het dagelijks bestuur) bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk acht, doch tenminste vier maal per jaar.

 2. Indien tenminste twee leden van het bestuur schriftelijk een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een vergadering van het bestuur te beleggen.

 3. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke door de voorzitter is vastgesteld.

 4. In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij tenminste de helft van de leden van het bestuur aanwezig is.

 5. In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.

 6. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris.

Artikel 8. Commissies

 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door de navolgende Commissies:
  - de Ballotagecommissie, die bestaat uit twee bestuursleden en één door het bestuur benoemd gewoon lid, dat tenminste drie jaren lid is van de vereniging; de Ballotagecommissie adviseert het bestuur over de toelating van aspirant-leden en over het aan hen toewijzen van een ligplaats; desgevraagd adviseert zij het bestuur ook over de toelating van een aspirant-lid als lid;
  - de Commissie van Beroep, die bestaat uit drie door het bestuur benoemde leden, die tenminste drie jaren lid zijn van de vereniging; de Commissie van Beroep adviseert het bestuur desgevraagd over het beroep van opgezegde of ontzette en geschorste leden;
  - de Technische Commissie, die bestaat uit één bestuurslid en een aantal door het bestuur benoemde leden; de Technische Commissie adviseert het bestuur over en assisteert het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken in en om de jachthaven en bij het beheer van en het toezicht op de eigendommen en het materieel van de vereniging;
  - de Evenementencommissie, die bestaat uit een aantal door het bestuur benoem de leden; de Evenementencommissie is belast met het organiseren van de evenementen van de vereniging, zoals lezingen, cursussen, tochten, wedstrijden en feestelijke gebeurtenissen;
  - de Redactiecommissie, die bestaat uit één bestuurslid en twee door het bestuur benoemde leden; de Redactiecommissie draagt zorg voor de inhoud en de uitgave van het clubblad.

 2. De leden van de Commissies worden door het bestuur benoemd voor een in overleg te bepalen duur.

Artikel 9. Reglementen

 1. De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

 2. De vereniging kent de navolgende reglementen:
  - Huishoudelijk Reglement;
  - Reglement voor de Haven en het Haventerrein (Havenreglement);
  - Bestuursreglement voor het Clubgebouw.

Artikel 10. Verplichte havenwerkdagen

 1. Alle leden en aspirant-leden, die een ligplaats in de haven hebben, zijn verplicht deel te nemen aan de havenwerkdagen en het door de algemene ledenvergadering vastgestelde aantal uren onderhoudswerkzaamheden aan de eigendommen van de vereniging in en om de haven te verrichten. Voor leden, die niet kunnen werken in en om de haven, wordt in overleg met het bestuur een speciale regeling getroffen. Vrijgesteld van deelname aan de havenwerkdagen zijn die leden, die anderszins door het bestuur aanvaard werk verrichten of hebben verricht ten behoeve van de vereniging.

 2. Het bestuur bepaalt jaarlijks op welke dagen in het voorjaar en in het najaar havenwerkdagen worden gehouden en stelt aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

 3. De leden ontvangen tijdig een oproep tot deelname aan de vastgestelde havenwerkdagen en bevestigen hun deelname aan (een) bepaalde werkdag(en) door middel van het terugzenden van het ingevulde meldstrookje uit het clubblad.

 4. Een havenwerkdag wordt gehouden van 08.00 uur tot 17.00 uur, onderbroken door de gebruikelijke pauzes. De verplichte werkuren kunnen op meerdere dagen worden verricht.

 5. Wanneer een lid is verhinderd aan de vastgestelde havenwerkdagen deel te nemen, dan bepaalt het bestuur in overleg met het desbetreffende lid vervangende werkdagen en/of werkzaamheden.

 6. Bij de werkverdeling, die op de werkdag geschiedt, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vaardigheden en de lichamelijke conditie van de deelnemers. Alle deelnemers worden geacht voorzieningen te treffen en/of maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid van zichzelf en van anderen en bij de uitvoering van de werkzaamheden gepaste voorzichtigheid te betrachten. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, die door een deelnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt veroorzaakt of toegebracht.

 7. Gereedschap en materialen ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de vereniging beschikbaar gesteld. Leden, die in het bezit zijn van speciaal gereedschap, dat noodzakelijk is om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, worden verzocht zich daarvan te bedienen bij de uitvoering van die werkzaamheden.

 8. Indien een lid, na daartoe te zijn gemaand, zonder aanvaardbare reden niet voldoet aan de verplichting tot deelname aan de havenwerkdagen, dan wordt zijn lidmaatschap beëindigd door schriftelijke opzegging door het bestuur tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (zie artikel 8, lid 1, sub c van de statuten).

Artikel 11. Donateurs

Een donateur is natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde feestelijke activiteiten van de vereniging.

Artikel 12. Slotbepaling

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 9 april 2009 te IJsselmonde.

w.g. voorzitter            : A. Meijburg
w.g. secretaris            : C. Kindt
w.g. penningmeester : L. van der Sluis